10 sterke sitater av Billy Graham

Billy Graham i fokus

I løpet av de neste to ukene fokuserer vi på Billy Graham, den anerkjente og folkekjære evangelisten og den første personen i fokus på New Faith Network. Det er ikke tilfeldig at vi starter med nettopp ham – få har forkynt evangeliet til så mange personer som Billy Graham. Gjennom hans mange reiser over hele verden, har han inspirert over 210 millioner mennesker! Talene hans fengslende. Her er 10 sterke sitater av Billy Graham som markerer starten av våre fokus-uker. 

My home is in heaven. I’m just passing through this world.

1. Mitt hjem er i himmelen. Jeg er bare på besøk i denne verdenen.

I want you to know tonight one thing: God loves you. No matter how you’ve lived and no matter what the color of your skin; no matter what your racial background, no matter what language you speak – God loves you!

2. Jeg vil at du skal vite en ting i kveld: Gud elsker deg. Uansett hva slags liv du har levd eller hvilken hudfarge du har. Uansett hvilken rase du tilhører, hvilket språk du snakker – Gud elsker deg!

Once you’ve been to the Cross you will never be the same

3. Når du har besøkt Korset, vil du aldri bli den samme igjen. 

Life is just a schoolroom with a glorious opportunity to prepare us for eternity.

4. Livet er bare et klasserom, med en praktfull mulighet til å forberede oss for evigheten. 

God is saying from the cross, ‘I love you! I love you! I love you!'

5. Gud sier fra korset: «Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg!» 

Grief turns us inward, but compassion turns us outward, and that’s what we need when grief threatens to crush us.

6. Sorgen gjør oss innadvent, men medfølelsen gjør oss utadvendt, og det er derfor vi behøver denne når sorgen truer med å knuse oss.

You cannot build a superstructure on a cracked foundation.

7. Du kan ikke bygge en superstruktur på et ødelagt fundament.

God’s love is unchangeable; He knows exactly what we are and loves us anyway.

8. Guds kjærlighet er uforanderlig. Han vet akkurat hva vi er og elsker oss likevel. 

The resurrection of Christ changed the midnight of bereavement into a sunrise of reunion; it changed the midnight of disappointment into a sunrise of joy; it changed the midnight of fear to a sunrise of peace.

9. Jesu oppstandelse gjorde sorgens midnatt til gjenforeningens soloppgang. Den gjorde skuffelsens midnatt til gledens soloppgang. Den gjorde fryktens midnatt til fredens soloppgang.

Gardens don’t grow by themselves; they need to be tended and cultivated and weeded. The same is true of a marriage.

10. Hager vokser ikke på egen hånd; de må pleies og lukes. Det samme gjelder ekteskapet.

Kilder

Alle sitater er fritt oversatt fra nettstedet til Billy Graham Evangelistic Association.

Stillbilder fra The Message Lives On, Canvas Cathedral, The Cross og Billy Graham: A Life Remembered. Her kan du se alle. 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?